§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).
 2. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Wolkowie (64-060), Maksymilianowo 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649157, NIP: 9950240798, Regon: 365934116, BDO  000055908, która prowadzi sklep internetowy carebymaxim.pl działający pod adresem www.carebymaxim.pl.
 5. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

§ 2
Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

  • Poprzez formularz kontaktowy (w zakładce „Kontakt” lub „Zapytaj o produkt”) : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Korzystamy z nich wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie.
  • Poprzez formularz rejestracji :imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). Dane te są potrzebne do założenia konta i realizacji złożonych przez Państwa zamówień, a także do ewidencji sprzedaży.
  • Poprzez formularz zapisu do newslettera : adres e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane tylko w celu przesyłania informacji handlowych (np. o nowościach czy akcjach promocyjnych).
  • Poprzez koszyk zamówień (złożenie zamówienia / rezerwacji) : imię i nazwisko; adres e-mail, numer telefonu oraz dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), wyłącznie w związku z zawarciem umowy kupna – sprzedaży z naszym sklepem. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia / rezerwacji i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna – sprzedaży towaru.

§ 3
Jakie przysługują państwu prawa w związku z RODO

W związku z przetwarzaniem przez MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k., Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:

 1. Prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Sklep przetwarzane. Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:
  • celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),
  • kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, dane adresowe);
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza UE (tzw. państwa trzecie);
  • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują);
  • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
  • złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
  • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa;
  • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.
 4. Prawo do sprostowania – mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 5. Prawo do wniesienia skargi – mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. jest MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administrator@maxim.com.pl

§ 4
Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

  • Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. odpowiedzi na państwa zapytanie,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z dokonywanym w naszym sklepie, zakupu towarów oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych.
  • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora, oraz m.in. do celów statystycznych (w tym analizowanie i profilowanie danych).

§ 5
Udostępnianie danych osobowych

 1. MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. poprzez wypełnienie formularza, bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia towarów, usług lub zapytań.
 3. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
  • operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz;
  • podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską;
  • agencjom marketingowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu administratora;
  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
  • dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);
  • dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego);
  • innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

Wskazane wyżej podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez administratora i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych w § 4. MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. zawiera umowy powierzania z wymienionymi wyżej usługodawcami mające na celu chronić Państwa prywatność. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów.

§ 6
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
 2. W każdej chwili możecie państwo wnieść sprzeciw odnośnie profilowania. Prosimy jednak pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania i reklamy do Państwa preferencji.
 3. Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 7
Przekazywanie do krajów trzecich

 1. Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych.

§ 8
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.
 2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.

§ 9
Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 1. Realizacja zamówień: W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Zbieranie danych rejestracyjnych klienta: Do czasu złożenia wyraźnego żądania usunięcia Państwa konta klienta, dane te będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, sprowadzający się jedynie do przechowywania tych danych. Dane te będą przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby innych umów kupna – sprzedaży produktów, które możecie Państwo dokonywać poprzez naszą platformę internetową.
 3. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa: Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury.
 4. Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
 5. Formularz kontaktowy: Do czasu cofnięcia zgody
 6. Działania statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych): Do czasu wniesienia sprzeciwu

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wymieniony w § 3 niniejszej Polityki.
 2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.
 3. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
 4. MAXIM Ceramics Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
X